ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με το άρθ. 13 του Νομοθετικού Διατάγματος 30 Ιουνίου 2003 ν. 196 ("Κώδικας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων"), η ιδιοκτήτρια κα Fiorella Rustici. Σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω:

1) Σκοπός της συλλογής Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε θα συλλέγονται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποθηκευτούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

▪ δημιουργία βάσης δεδομένων καταναλωτών
▪ Διαγωνισμοί και λειτουργίες βραβείων.
▪ εγγραφή στις «κοινότητες» χρηστών που προωθούνται στους ιστότοπους της Fiorella Rustici.
▪ ανάλυση καταναλωτικών συνηθειών και επιλογών, ανάλυση αγοράς και μάρκετινγκ και επεξεργασία δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς (με προηγούμενη συγκατάθεση).
▪ αποστολή πληροφοριών και διαφημιστικού υλικού σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά από τον ιδιοκτήτη του ιστότοπου, αποστολή ενημερωτικών δελτίων, άλλων πρωτοβουλιών προώθησης και εμπορικής επικοινωνίας, επίσης μέσω της χρήσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του αριθμού κινητού τηλεφώνου ή μέσω μηνύματος τύπου Mms (Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων ) ή SMS (Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων) (με προηγούμενη συγκατάθεση).
▪ ενεργοποίηση συμβατικών και εμπορικών σχέσεων.
▪ κάθε περαιτέρω σκοπό σε σχέση με τον οποίο το υποκείμενο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει δώσει ρητά τη συγκατάθεσή του.

2) Μέθοδοι επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων Η επεξεργασία των δεδομένων θα πραγματοποιείται με τα εργαλεία και τις μεθόδους που κρίνονται κατάλληλα για την προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με το χέρι είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών ή αυτοματοποιημένων εργαλείων. , και θα περιλαμβάνει όλες οι εργασίες που απαιτούνται από το νόμο και είναι απαραίτητες για την εν λόγω επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με τα υποκείμενα που αναφέρονται στο σημείο 4) παρακάτω. Ορισμένα από τα δεδομένα ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω τηλεματικών δικτύων, τόσο σε σχέση με προστατευμένα τοπικά δίκτυα όσο και σε σχέση με το Διαδίκτυο. Αναφορικά με το τελευταίο, οι θεραπείες που θα πραγματοποιούνται θα υπόκεινται στα πρότυπα ασφαλείας που προσφέρει το δίκτυο. Τα εν λόγω δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από υπαλλήλους της Lavazza ή/και από υπαλλήλους βασικών τρίτων εταιρειών που έχουν οριστεί από τη Fiorella Rustici εξουσιοδοτημένοι να επεξεργάζονται και να αποθηκεύουν τα δεδομένα, κατάλληλα προσδιορισμένοι και ενημερωμένοι και ενημερωμένοι για τους περιορισμούς που επιβάλλονται από το Νομοθετικό Διάταγμα 196/2003 .

3) Φύση της διάταξης Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική, ωστόσο μπορεί να είναι απαραίτητη για την επίτευξη ορισμένων από τους αναφερόμενους σκοπούς (διαχείριση διαγωνισμών και επάθλων, ενεργοποίηση συμβατικών και εμπορικών σχέσεων, αποστολή ενημερωτικών δελτίων κ.λπ.) , οπότε η παράλειψη παροχής υποχρεωτικών δεδομένων δεν θα επιτρέψει την επιδίωξή τους.

4) Κοινοποίηση δεδομένων Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν ούτε θα αποκαλυφθούν σε τρίτα μέρη,

5) Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου

6) Δικαιώματα του ενδιαφερομένου Σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δικαιούστε να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθ. 7 του Νομοθετικού Διατάγματος 196/2003, το κείμενο του οποίου παρατίθεται ολόκληρο παρακάτω. Άρθρο 7. Δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα και άλλα δικαιώματα

1. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή όχι προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, έστω και αν δεν έχει ακόμη καταγραφεί, και την επικοινωνία τους σε κατανοητή μορφή.

2. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει την ένδειξη:

α) την προέλευση των προσωπικών δεδομένων ·
β) τους σκοπούς και τις μεθόδους της επεξεργασίας ·
γ) της λογικής που εφαρμόζεται σε περίπτωση θεραπείας που πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών οργάνων ·
δ) την ταυτότητα του ιδιοκτήτη, του διαχειριστή και του αντιπροσώπου που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2 ·
ε) τα θέματα ή τις κατηγορίες θεμάτων στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα ή που μπορούν να μάθουν για αυτά ως διορισμένοι αντιπρόσωποι στο κράτος, διαχειριστές ή πράκτορες

3. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει:
α) ενημέρωση, διόρθωση ή, όταν ενδιαφέρεται, ενοποίηση δεδομένων ·
β) την ακύρωση, τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή τον αποκλεισμό των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν χρειάζεται να διατηρούνται για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν ή μεταγενέστερα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ·
γ) η βεβαίωση ότι οι πράξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) έχουν τεθεί υπόψη της, επίσης, όσον αφορά το περιεχόμενό τους, εκείνων στους οποίους τα δεδομένα κοινοποιήθηκαν ή διαδίδονται, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία αυτή η εκπλήρωση είναι αποδεικνύεται αδύνατο ή συνεπάγεται τη χρήση μέσων που είναι προφανώς δυσανάλογα προς το προστατευόμενο δικαίωμα.

4. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί, εν όλω ή εν μέρει:
α) για νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, ακόμη και αν σχετίζονται με τον σκοπό της συλλογής ·
β) στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή υλικού απευθείας πωλήσεων ή για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τις μεθόδους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, το αίτημα πρόσβασης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών ή για αντίρρηση στη χρήση τους, επικοινωνήστε με:

Δηλώνω ότι έχω διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου *. Έχοντας λάβει υπόψη τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθ. 13 Νομοθετικό Διάταγμα 196/2003 και τα δικαιώματα του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το άρθ. 7, εξουσιοδοτώ την επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από την κα Fiorella Rustici ή τρίτα πρόσωπα που ορίζονται από αυτήν, για την πιθανή αποστολή πληροφοριών και διαφημιστικού υλικού σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμπορεύεται η κα Fiorella Rustici, αποστολή ενημερωτικών δελτίων, διαφημιστικά και πρωτοβουλίες εμπορικής επικοινωνίας, επίσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή χρήστη του κινητού τηλεφώνου μου, σύμφωνα με τις μεθόδους που υποδεικνύονται στις πληροφορίες.

.Συμφωνώ με την αποστολή διαφημιστικού και διαφημιστικού υλικού έχοντας λάβει υπόψη τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο. 13 Νομοθετικό Διάταγμα 196/2003 και τα δικαιώματα του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το άρθ. 7, εξουσιοδοτώ την επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από την κα Fiorella Rustici., Ή από τρίτους που ορίζονται από την ίδια, για ανάλυση αγοράς και μάρκετινγκ και επεξεργασία δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται στις πληροφορίες.
Συμφωνώ με τη συλλογή δεδομένων για ανάλυση αγοράς
μάρκετινγκ και στατιστική επεξεργασία

Μετά τη σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή της κατάλληλης φόρμας εγγραφής στο newsletter, έχοντας λάβει γνώση των απαιτούμενων από το άρθ. 13 Νομοθετικό Διάταγμα 196/2003 (Διαβάστε Πληροφορίες) και τα δικαιώματα του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθ. 7, εξουσιοδοτώ την επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από την κα Fiorella Rustici., Ή από τρίτα μέρη που ορίζονται από την ίδια:

Δηλώνω ότι έχω διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου

Αίτημα για συναίνεση για αποστολή διαφημιστικού και διαφημιστικού υλικού

Αίτημα συναίνεσης για τη συλλογή δεδομένων για ανάλυση αγοράς και μάρκετινγκ και στατιστική επεξεργασία